Mali Müşavirlik Hizmetleri

Arzu Keleş Mali Müşavirlik, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

 

Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

 

Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir;


Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak mali müşavirliğimiz konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır. Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır. Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır. Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

 

- Kurumlar Vergisi

- Gelir Vergisi

- Katma Değer Vergisi

- Uluslararası Vergi Anlaşmaları

- Damga Vergisi

- Emlak Vergisi

- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

- Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler

- Yabancı Sermaye Mevzuatı

- Bankacılık Mevzuatı

- Kambiyo Mevzuatı

- Sermaye Piyasası Mevzuatı

- Teşvik Mevzuatı

- Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler

 


Bireylerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetler

 

Gerçek kişilerin sahip oldukları servet unsurları ve çeşitli faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kişisel kazançların planlanması ve bu kazançların tabi olduğu vergilerin tespiti ile yürürlükteki vergi kanunlarında tanınmış bulunan vergi avantajlarından faydalandırılmasına yönelik hizmetler mali müşavirliğimizce sunulmaktadır. Bu amaçla bireylerin vergi yüklerinin belirlenmesi ve yasal vergi beyannamelerinin hazırlanması bu hizmetlerimizin kapsamını oluşturmaktadır.

 

 

Proje Kapsamında Sunulan Müşavirlik Hizmetleri

 

Verimlilik artışı ve rekabet avantajı global ekonomik yapıda ayakta durmanın ön koşuludur. Vergi yapıları bu amaçla kullanılabilecek en önemli değişkenlerden birisidir. Şirketlerin mali mevzuata ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra, değişen ekonomik koşullara ve yeni ticari uygulamalara cevap verecek bir örgüt yapısına sahip olmaları da ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin birçok kurum, vergi mevzuatında yer alan avantajlardan faydalanabilmek ve daha verimli bir organizasyona sahip olabilmek için faaliyetlerini birleştirmekte veya belirli faaliyet konularına yönelik bağımsız yapılar kurabilmektedirler. Diğer yandan Türkiye'de bulunan kurumların dış piyasalardaki faaliyetlerine yönelik olarak, yabancı ülkelerde şirket kurmaları veya mevcut şirketlere iştirak etmeleri de ticari yaşamın bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu amaca yönelik olarak mali müşavirliğimizce, firmaların hukuki yapıları bir bütün halinde değerlendirilmekte, ihtiyaç duyulan organizasyonların oluşturulması için destek hizmetleri sunulmakta ve firmaların yersiz vergi yüklerinin yasal çerçevede düzeltilmesi olanağı verecek en uygun çözümlerin sağlanması konusunda müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

Pratik linkler